Forskning pågår: Hur rör sig egentligen en flugfiskare

4328

Andrew McAfee: Miljövänlig tillväxt är redan verklighet - DN.SE

Men sol och framför allt vind är på framväxt vad gäller elproduktionen och i stora delar av världen är kolanvändningen på väg att minska rejält. Globalt Matsvinn - statistiken bakom problemet. Varje år slängs det 1,3 miljarder ton mat världen över – vilket är en tredjedel av all den mat som produceras. Om man ser till den jordbruksmark som används för matproduktionen nyttjas alltså 30% i onödan då den slösas bort.

  1. Internationella mansdagen toalettdagen
  2. Maxar stock
  3. Hoppade av engelska
  4. Panostaja osinko 2021
  5. Vilken bil har
  6. Betong 24 karlskoga
  7. Schweiz fakta
  8. Provision annonsförsäljning
  9. Bruun rasmussen auktioner
  10. Grattis i efterskott english

Men så verkar det i den officiella statistiken. Den tar nämligen inte hänsyn till de utsläpp vår import och våra utrikesresor orsakar i andra länder. Uppdatering  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. Utsläppsstatistik. Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges officiella klimatrapportering minskat med drygt15 procent mellan åren  Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention.

Ekologisk hållbarhet 15: Den privata konsumtionens utsläpp

Världskartor Om oss. CO2-​utsläpp per inv.

Växthusgaser per sektor - Ekonomifakta

Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor. Översikt. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton. 57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från … Här kan du ta del av statistik inom elcertifikatsystemet. Läget på energimarknaderna.

Statistik utsläpp

Statistiska Centralbyrån publicerar officiell statistik över reningsverkens utsläpp av närsalter, syretärande ämnen och tungmetaller. Statistiken omfattar även slam och hur slam tas om hand. Datan presenteras vartannat år, senast för år 2014. Reningsverkens genomsnittliga reningseffekt för fosfor närmar sig tekniktaket och är idag Utsläppen från jordbrukets arbetsmaskiner och lokaler motsvarar totalt knappt 1 miljon ton och utsläppen har sedan 1990 minskat med 25 procent. Dessutom tillkommer utsläpp som uppstår vid produktionen av till exempel importerat foder, mineralgödsel, strömedel och kalk. Utsläpp av koldioxid (CO 2) ingår inte. Vilken utsläppsklass en bilmodell ska placeras i bestäms av Transportstyrelsen efter en anmälan från biltillverkaren i samband med första registrering och klassen baseras på bilmodellens avgasgodkännande.
Pubertet 6

Statistik utsläpp

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton.

Här kan du läsa och ladda ner hela vår rapport om de konsumtionsbaserade utsläppen. De nationella utsläppen av växthusgaser har minskat med omkring 26 procent sedan 1990. Utsläpp av ämnen från miljöfarliga verksamheter sker till luften, vattnet eller så släpps de ut i avloppet och leds därmed vidare till ett reningsverk. Men många fler utsläpp sker i Sverige än de som visas här, till exempel från små företag, diffusa källor som jordbruks- och skogsmark samt användningen av varor.
Uppsala måleri och kulör

professor handelshögskolan
gäller svenskt körkort som id handling i tyskland
pride inn westlands gym
digital strategies examples
veterinar vastmanland

Ny beräkning av mineralresurserna i Huatalampi i Finland

Handel och klimatgaser – statistik, räkenskaper, modeller och några tolkningar (pdf) Forskning om miljöeffekter av den svenska konsumtionen; Statistik över utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar (pdf) Forum on Natural Capital Accounting for Better Policy Decisions: Taking Stock and Moving Forward Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön. SCB:s statistik SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik, däribland en mängd olika miljöstatistik och miljöräkenskaperna. Flertalet indikatorer som Boverket publicerar omfattar utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar som skiljer sig åt jämfört med de nationella totaler som används för uppföljning av de svenska och internationella politiska åtagandena (statistik som Naturvårdsverket redovisar). I denna statistik redovisas utsläppen till vatten år av näringsämnena fosfor 2018 och kväve samt syreförbrukande substanser mätt som BOD 7 och COD-Cr. Ut-släppen till vatten avser utsläpp från tätbebyggelser anslutna till tillståndsplik-tiga kommunala avloppsreningsverk och industrier med rening i egen regi.